РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 1-2 (1 січня 2014) 

 • Програма недержавного пенсійного забезпечення залізничників

  Загальні положення

  Цю Програму розроблено на виконання пункту 3.6.20 чинної Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту і профспілками (далі - Галузева угода) та відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

  Недержавне пенсійне забезпечення залізничників здійснюється Професійним недержавним пенсійним фондом «Магістраль» (далі - Фонд) на підставі пенсійних контрактів, укладених на користь учасників Фонду, між Фондом в особі його Адміністратора і вкладниками Фонду.


  Основні положення

  І. МЕТА ПРОГРАМИ

  Програма недержавного пенсійного забезпечення залізничників (далі - Програма) - довгостроковий план відрахування пенсійних внесків вкладників до Фонду для наступного інвестування з метою накопичення пенсійних коштів, достатніх для пенсійних виплат його учасникам у розмірах, що відповідають галузевому стандарту недержавного пенсійного забезпечення залізничників.

  Мінімальний галузевий стандарт недержавного пенсійного забезпечення залізничників (далі - Стандарт) визначається як мінімальний розмір щомісячної пенсійної виплати, яку отримуватиме учасник Фонду впродовж 10 років після досягнення пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

  Мінімальний розмір щомісячної пенсійної виплати встановлюється Стандартом на рівні не нижчому 50% від офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних осіб.

  Такий розмір виплати визначається сумами пенсійних внесків, сплачених вкладниками до Фонду згідно із встановленими Програмою тарифами, та прибутковістю пенсійних активів Фонду.

  ІІ. УМОВИ УЧАСТІ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ У СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ

  Участь у пенсійному фонді здійснюється на підставі пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк, які укладено з адміністратором пенсійного фонду.

  Учасником пенсійного фонду є фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з пенсійного фонду.

  Кожний учасник пенсійного фонду у системі персоніфікованого обліку має індивідуальний пенсійний рахунок.

  Вкладник - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника Фонду шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту.

  Вкладниками пенсійного фонду можуть бути:

  • об’єднання фізичних осіб, включаючи профспілки (об’єднання профспілок), які сплачують пенсійні внески на користь своїх членів;

  • об’єднання юридичних осіб-роботодавців або юридична особа (роботодавець), які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників;

  • фізична особа, яка здійснює пенсійне забезпечення за рахунок своїх коштів.

  Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачують вкладники (юридичні або фізичні особи) у розмірах, в порядку та у строки, встановлені пенсійним контрактом відповідно до умов обраних пенсійних схем. Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.

  Відповідно до законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення учасники пенсійного фонду можуть отримувати наступні види пенсійних виплат:

  • пенсія на визначений строк;

  • одноразова пенсійна виплата.

  Пенсійний вік, після досягнення якого учасник має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника Фонду. Форма заяви встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

  Пенсійний вік може бути меншим або більшим від віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років.

  Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором пенсійного фонду:

  1) за бажанням учасника Фонду, який має право на отримання пенсійних накопичувальних внесків відповідно до його заяви;

  2) на вимогу учасника Фонду (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету* може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат).

  3) за умови:

  • досягнення пенсійного віку, визначеного у заяві учасника Фонду та з урахуванням вимог чинного законодавства України і положень статуту пенсійного фонду;

  • достатності розміру пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, відповідно до мінімального розміру суми пенсійних накопичень, який встановлює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, на дату настання пенсійного віку.

  Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором пенсійного фонду одноразово на вимогу учасника Фонду у разі:

  • медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду;

  • якщо сума належних учаснику Фонду пенсійних коштів не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

  • виїзду учасника Фонду на постійне проживання за межі України.

  Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), які є спадкоємцями власника коштів відповідно до цивільного законодавства України.

  ІІI. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

  Джерелами формування пенсійних накопичень учасника Фонду, є:

  1) пенсійні внески учасника (члена його родини) на його користь;

  2) пенсійні внески роботодавців учасника, що сплачуються ними на його користь;

  3) інвестиційний прибуток Фонду, розподілений на користь учасника Фонду, пропорційно до сум, що обліковуються на рахунках учасників на дату розподілу.

  Ставки відрахувань пенсійних внесків вкладників до Фонду на кожний наступний рік розраховуються актуарієм та уточнюються не пізніше 1 липня поточного року, виходячи з галузевого стандарту недержавного пенсійного забезпечення і фінансових можливостей вкладників.

  Визначені цією Програмою рівні пенсій та відповідні їм ставки відрахувань пенсійних внесків вкладників Фонду, які є роботодавцями, є вихідними величинами визначення ними обсягів її фінансування при складанні фінансових планів (бюджетів).

  Після затвердження фінансових планів визначена сума виплачується Фонду пропорційно, до кінця року.

  На момент запровадження цієї Програми розмір першого пенсійного внеску роботодавця на користь працівника-учасника Фонду, зазначеного у пенсійному контракті, визначається шляхом ділення коштів, передбачених у фінансовому плані на недержавне пенсійне забезпечення, на кількість працюючих, за виключенням тих працівників, які досягли пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

  Розмір наступних пенсійних внесків визначається вкладником залежно від віку учасника Фонду згідно з тарифами/відсотками Додатку 1 до цієї Програми, відкоригованими в межах сум, передбачених у затверджених фінансових планах на кожен поточний рік.

  Ставки пенсійних внесків визначаються вкладником або його платіжним представником залежно від віку учасника Фонду згідно з тарифами/відсотками Додатку 1 до цієї Програми, відкоригованими до суми затвердженого фінансового плану. Від початку сплати пенсійних внесків тариф пенсійного внеску на користь учасника Фонду залишається незмінним для кожної вікової групи впродовж усього терміну накопичення коштів, якщо інше не передбачене Програмою.

  Участь фізичних осіб у сплаті пенсійних внесків до Фонду є добровільною.

  Особа, яка є учасником-вкладником Фонду, сплачує пенсійні внески на свою користь з власних коштів (заробітної плати та інших джерел) на підставі укладеного нею пенсійного контракту.

  Роботодавець такого учасника-вкладника Фонду забезпечує сплату ним внесків через платіжні системи (зарплатні проекти) роботодавця на безоплатній основі згідно з письмовою заявою вкладника Фонду на підставі пенсійного контракту, укладеного вкладником з Фондом.

  Ставки пенсійних внесків, встановлені Додатком 1 до цієї Програми, при необхідності можуть переглядатись щорічно.

  Для учасників Фонду запроваджується накопичувальна пенсійна програма з паритетним внеском учасника та роботодавця.

  Заключні положення

  Для уточнення тарифів пенсійних внесків вкладників, визначення дефіциту (профіциту) пенсійних коштів та планування роботодавцями щорічних обсягів фінансування на сплату пенсійних внесків до Фонду на період до 2025 року ця Програма підлягає уточненню з подальшим переглядом не рідше одного разу на п’ять років.

  *(ануїтет - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі)

  Додаток № 1

  до Програми недержавного пенсійного забезпечення залізничників

  Тарифи щомісячних пенсійних внесків вкладників Фонду*  *Примітка. Актуарна (актуарій - спеціаліст з оцінки ризиків, фінансовий аналітик і консультант у сфері страхування) ставка прибутковості Фонду становить 4% річних.

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05