РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 9 (1 березня 2013) 

 • Анатолій Олексійович ФУРСА, голова Дорпрофсожу Південно-Західної залізниці:

  «Вдосконалення соціально-економічних відносин між
  трудовим колективом і адміністрацією сприяє виконанню
  поставлених завдань»

  Звіт Дорожнього комітету профспілки Південно-Західної залізниці про
  виконання у 2012 р. зобов'язань колективного договору залізниці на 2001 - 2005 рр.,
  пролонгованого на 2006 - 2015 рр.

  Дорожній профспілковий комітет Південно-Західної залізниці (надалі - Дорпрофсож)
  протягом 2012 р., відповідно до законодавства про працю,
  систематично здійснював заходи, як з виконання своїх зобов'язань з
  колективного договору залізниці, так і з контролю рівня виконання
  відповідних зобов'язань адміністрацією.

  З цією метою застосовувалась система громадського контролю профспілки залізничників і транспортних будівельників, яка дозволила протягом звітного періоду відслідковувати майже у всіх структурних підрозділах залізниці реалізацію соціально-економічних пільг і гарантій залізничників та інших категорій осіб, на яких розповсюджується дорожній колективний договір.

  На забезпечення пільг і гарантій, внесених у колективний договір залізниці, в минулому році витрачено 870,3 млн. грн., що на 100,4 млн. грн. більше, ніж у 2011 р.

  Для забезпечення професійної правової підтримки цієї діяльності первинних профспілкових організацій у всіх регіонах розташування підрозділів залізниці відповідну роботу проводила правова інспекція праці Дорпрофсожу. На підприємствах, в організаціях та установах протягом року правовими інспекторами проведено 143 перевірки, при цьому виявлено 1346 випадків порушень законодавства і норм колективних договорів. У результаті було захищено трудові права 12 тис. працівників і пенсіонерів. Контроль Дорпрофсожом виконання колдоговору здійснювався в інтересах всього трудового колективу залізниці та пенсіонерів незалежно від їхньої приналежності до профспілки.

  Протягом року сторони колдоговору працювали над його вдосконаленням і за змістом, і за формою. Внесено зміни і доповнення до 19 пунктів, що не спричинило зниження пільг і гарантій залізничників.

  Робота залізниці у 2012 р. характеризувалась падінням обсягів перевезень, недоотриманням з об’єктивних причин доходів. Це викликало певні дії адміністрації, що були спрямовані на підтримання на необхідному рівні фінансово-економічного становища залізниці, в тому числі й на оптимізацію експлуатаційних витрат.

  У цих складних умовах працівники з розумінням ситуації сприймали дії адміністрації з подолання наслідків зниження обсягів робіт, при цьому забезпечували виконання виробничих завдань, підвищення ефективності та якості своєї праці, дотримання трудової дисципліни, раціональне використання матеріальних ресурсів. Це та інше свідчить про виконання працівниками зобов’язань колдоговору щодо розділу «Трудові відносини».

  Комітетами профспілки всіх рівнів велась робота, направлена на зменшення негативних наслідків для працівників, штатні посади яких підлягали скороченню, на забезпечення їхніх трудових прав у таких випадках. На рівні залізниці Дорпрофсож брав участь у роботі створеної адміністрацією групи з координації процесу зміни виробничої структури дирекцій залізничних перевезень, служб матеріально-технічного забезпечення та колії.

  Президія Дорожнього комітету профспілки виносила для розгляду на своїх засіданнях такі актуальні питання, як:

  - підсумки роботи правової інспекції праці Дорпрофсожу у 2011 р. та за І півріччя 2012 р.;

  - погодження норм допоміжного часу, підготовчо-заключних дій і регламентованих технологічних перерв для локомотивних бригад моторвагонних депо і локомотивного господарства;

  - погодження, у зв’язку зі змінами технології у поїзній роботі, переліку дільниць роботи локомотивних бригад у вантажному та пасажирському русі, на яких працівникам цих бригад підвищуються годинні тарифні ставки;

  - дотримання в структурних підрозділах, підлеглих відокремленому підрозділу галузева пасажирська служба ДТГО «Південно-Західна залізниця», норм законодавства про працю при забезпеченні трудової дисципліни.

  За результатами таких розглядів на адресу адміністрації направлено відповідні пропозиції щодо усунення встановлених профспілкою фактів недотримання норм законодавства про працю та колективного договору залізниці.

  Підготовлено і проведено конференцію трудового колективу залізниці, за рішенням якої, згідно із законодавством, створено комісію з трудових спорів залізниці в кількості 14 осіб. Також надано повноваження трудовим колективам відокремлених підрозділів залізниці для створення подібних комісій.

  Територіальними первинними комітетами профспілки у звітному періоді підготовлено та розглянуто на своїх засіданнях 45 проблемних питань щодо дотримання керівниками різного рівня трудових прав працівників при застосуванні дисциплінарних стягнень, організації обліку робочого часу і його оплати, реалізації норм колективного договору. За пропозиціями правових інспекторів праці Дорпрофсожу адміністрацією виплачено понад 2,6 млн. грн., що були незаконно утримані чи недоплачені залізничникам, скасовано 105 наказів, видання яких порушувало трудові права працівників.

  Для надання працівникам консультацій з питань щодо норм трудового права і колективного договору на станціях, залізничних вузлах і в структурних підрозділах територіальними комітетами із залученням правових інспекторів праці проведено 42 заходи під назвою «День трудового права».

  Оплата праці працівників залізниці здійснювалась відповідно до розділу III колективного договору залізниці, згідно з Положенням про умови оплати праці працівників залізничного транспорту України, яке є невід’ємною частиною колективного договору залізниці.

  У звітному періоді 1 травня та 1 жовтня підвищувались тарифні ставки та посадові оклади працівників, але тільки на 10,25%. Фактично середньомісячна заробітна плата в порівнянні з 2011 р. зросла на 15,7% і склала 3832,3 грн., що на 9,3% нижче рівня передбаченого дорожнім колективним договором. У минулому році рівень середньомісячної заробітної плати працівників залізниці перевищував на 1,9% або на 73,1 грн. - середній рівень по залізницях України.

  У той же час середньомісячна заробітна плата працівників таких професій, як провідники пасажирських вагонів, начальники пасажирських поїздів, електромонтери зв’язку, програмісти, нижча, ніж на інших залізницях.

  По залізниці розмір премії за виконання основних показників роботи в середньому за місяць склав 18,7% від основної заробітної плати, що на 3,0% більше рівня 2011 р. При цьому в Київській та Жмеринській дирекціях залізничних перевезень цей показник значно нижче від середнього по залізниці, відповідно - 13,2 % і 10,0%.

  При середньомісячній нормі робочого часу 166,8 год. фактично одним працівником відпрацьовано 139,3 год., що на 2,9 год. менше в порівнянні з 2011 р. Поряд з іншими причинами на це вплинуло надання відпусток без збереження заробітної плати.

  Перевірками встановлено порушення IV розділу колдоговору «Робочий час і час відпочинку». Непоодинокі випадки розробки графіків роботи працівників з підсумованим обліком робочого часу з перевищенням розрахункової норми робочого часу. Наприклад: у вагонній дільниці ст. Київ-Пасажирський таким працівникам у порушення Положення «Особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і в метрополітенах України» (п. 4.12 колдоговору) встановлено річний обліковий період, що дозволяє адміністрації незаконно протягом року не обліковувати як надурочні години роботу за місячний чи за квартальний період.

  Мають місце факти несвоєчасного реагування керівників підрозділів на пропозиції правових інспекторів щодо усунення випадків порушень трудових прав працівників. Такі випадки допустили керівники вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський, вагонного депо ст. Київ-Пасажирський, Київського будівельно-монтажного експлуатаційного управління, Мостобудівельного поїзда №36; вагонної дільниці ст. Жмеринка, локомотивного депо Гречани, локомотивного депо Жмеринка; Бахмацької дистанції сигналізації та зв’язку, Конотопського територіального відділу матеріально-технічного забезпечення.

  У звітному періоді підрозділи залізниці знаходились під постійною увагою дорожнього комітету профспілки, технічної інспекції праці Дорпрофсожу щодо виконання зобов’язань дорожнього колективного договору розділу «Поліпшення умов і охорони праці».

  У 2012 р. для вирішення проблем з охорони праці та покращення умов праці і побуту залізничників витрачено 52 480 тис. грн., у тому числі на атестацію робочих місць за умовами праці - 332,1 тис. грн., на забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами захисту - 17202,6 тис. грн.. У середньому на одного працівника витрати з охорони праці склали 836,1 грн., що на 0,5% більше 2011 р.

  В той же час значно нижче середнього рівня ці витрати мають місце в ДН3 - 199,8 грн., ДН5 - 303,9 грн., ДН1 - 322,7 грн., ДН4 - 559,2 грн., НО - 382,1 грн., ІОЦ - 462,7 грн., БМЕС - 535,6 грн., Центральній автобазі - 317,6 грн.

  Технічна інспекція праці Дорпрофсожу і представники профспілкових організацій підприємств і підрозділів з охорони праці брали участь у підготовці та проведенні оглядів стану охорони праці на виробництві. За їх поданнями проводились засідання профкомів, де давалась оцінка ефективності проведення цієї роботи. Протягом року технічною інспекцією праці разом із представниками профкомів з охорони праці проведено 119 перевірок стану охорони праці на виробництві, під час яких виявлено 361 порушення нормативних актів з охорони праці. За результатами перевірок керівництвам підприємств направлено 63 подання, в 12-ти випадках призупинялась робота машин та механізмів. Технічною інспекцією праці виявлено факти недоплати працівникам за час проходження технічного навчання, медичної комісії, за роботу у важких і шкідливих умовах праці, незабезпечення молоком тощо. Так, за результатами наданих технічною інспекцією праці подань нараховано та виплачено доплату за роботу у важких і шкідливих умовах праці працівникам структурних підрозділів, зокрема вагонне депо Конотоп на суму 2,7 тис. грн.

  На засіданнях профкомів, теркомів та президії Дорпрофсожу розглянуто 36 питань з охорони праці.

  У період формування колективних договорів на підприємствах та підрозділах залізниці технічна інспекція праці брала активну участь у підготовці загальних зборів та конференцій трудових колективів. Загалом за участю технічної інспекції праці проведено 24 таких конференції. Технічна інспекція праці постійно бере участь у засіданнях професійних секцій працівників служб залізниці.

  У профспілкових організаціях Дорпрофсожу продовжує діяти система страхування членів профспілки залізничників і транспортних будівельників від нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом. Загалом у минулому році за 13-ти страховими випадками виплачено 53,5 тис. грн.

  Технічна інспекція праці брала участь у заходах щодо проведення 28 квітня 2012 р. «Всесвітнього дня охорони праці».

  Головну увагу при проведенні цих заходів було зосереджено на створенні безпечних умов праці, забезпеченні працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, атестацію робочих місць тощо.

  У 2012 р. технічна інспекція праці взяла участь у семінарах голів молодіжних рад, вперше обраних голів первинних профспілкових організацій, семінарах, що проводились залізницею, службами та підприємствами. Разом із службою охорони праці протягом 2012 р. проведено шість семінарів на дирекціях залізничних перевезень, де проведено навчання та перевірка знань у 671 відповідальної особи.

  Виконуючи зобов’язання колективного договору з оздоровлення залізничників та членів їхніх сімей, завдяки взаємодії з адміністрацією залізниці, минулого року було оздоровлено по путівках профспілкових комітетів 14,2 тис. працівників залізниці та членів їхніх сімей. У 2012 р. захворюваність з тимчасовою втратою працездатності працівників залізниці знизилась у порівнянні з 2011 р. і становить 70,6 випадки та 777,4 дні на 100 працюючих. Середнє перебування на листку непрацездатності зросло з 10,9 дня в 2011 р. до 11,0 дня в 2012 р. На виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (перші п’ять днів) залізниця витратила 42 447 тис. грн., що на 4,25 млн. більше, ніж у 2011 р.

  Суттєву роль у вирішенні питань забезпечення здоров’я працівників залізниці відіграє МЦРЗ «Хмільник», в якому на пільгових умовах у 2012 р. пролікувалося 2616 залізничників, 1004 працівники залізниці отримали санаторно-курортне лікування в санаторіях Трускавця, Моршина, в Кончі-Заспі, в Куяльнику (Одеса) та Закарпатті.

  У пансіонаті «Променистий» за рахунок збільшення кількості заїздів до 18 оздоровлено 4882 залізничники та члени їхніх сімей. У літній оздоровчий сезон успішно працювали бази відпочинку підприємств залізниці «Остер», «Пролісок», «Лісна» та інші, де оздоровлено 2950 залізничників.

  Згідно з п. 3.10 дорожнього колективного договору працівники залізниці отримали матеріальну допомогу на оздоровлення на загальну суму 87188,03 тис. грн., що на 13,3% більше, ніж у 2011 р.

  Влітку функціонували три дитячі оздоровчі табори, у Жмеринській, Конотопській дирекціях та в м. Євпаторія ДОТ «Променистий». Усього за літній сезон 2012 р. за рахунок коштів залізниці, фонду соціального страхування та коштів профспілкових організацій Дорпрофсожу оздоровлено 7625 дітей.

  При медичних закладах залізниці створено 14 лікарсько-експертних комісій, що проводять медичні огляди працівників, робота яких пов’язана з безпекою руху на транспорті. Витрати на проведення обов’язкових медичних оглядів у минулому році склали 14696,3 тис. грн. На медичне страхування працівників та пенсіонерів залізниці направлено 29430 тис. грн.

  Для проведення новорічних та різдвяних свят згідно зі спільною постановою керівництва залізниці і Дорпрофсожу було придбано 31 тис. новорічних подарунків. На новорічних дитячих святах у театральних закладах Києва побувало 7 тис. дітей залізничників. Завдяки діючій нормі дорожнього колективного договору перевезення дітей на святкові заходи було здійснено безкоштовно. Профспілковими працівниками та активом дорожньої профорганізації було проведено роботу щодо супроводу дітей до Києва та зворотно на новорічні вистави.

  Впродовж 2012 p. Дорпрофсож спільно з адміністрацією брав активну участь у підготовці та проведенні змагань серед трудових колективів залізниці з різних видів спорту. В травні 2012 р. у м. Козятин було проведено фінальні змагання XIV Спартакіади серед працівників залізниці.

  В 2012 р. проводилася робота зі збереження матеріально-технічної бази спортивних об’єктів залізниці. Завершено реконструкцію стадіону «Локомотив» у м. Києві, що дозволить покращити умови для занять фізичною культурою та спортом.

  Дорпрофсож вважає, що вдосконалення соціально-економічних відносин між трудовим колективом і адміністрацією Південно-Західної залізниці, підвищення ефективності партнерства дозволять і надалі створювати на залізниці атмосферу порозуміння, взаємної відповідальності, недопущення соціальної напруги в трудових колективах, що сприятиме виконанню поставлених перед колективом завдань у перевезенні пасажирів та вантажів.

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05