Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор (з фiнансових та економiчних питань)       С.В. Горiлей
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2015
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3. Код за ЄДРПОУ
04713033
4. Місцезнаходження
01034, м. Київ, вул. Лисенка,6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 465-44-10 (044) 465-41-07

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2015
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.swrailway.gov.ua в мережі Інтернет 24.07.2015
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Пояснення про вiдсутнiсть iнформацiї згiдно змiсту:
п.3 Пiвденно-Захiдна залiзниця протягом звiтного перiоду не брала участi в створеннi юридичних осiб.
п.4 Пiвденно-Захiдна залiзниця не є акцiонерним товариством, тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається.
п.7 Акцiї,iншi цiннi папери або похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.
п.9 Конвертацiя цiнних паперiв не вiдбувалась.
п.10 Замiни управителя не було.
п.11 Керуючий iпотекою вiдсутнiй.
п.12-15 Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались, будь-яких змiн в iпотецi не вiдбувалось в зв'язку з її вiдсутнiстю.
п.17 Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не складалась.
п.18 Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО № 007909
3. Дата проведення державної реєстрації 29.12.1997
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 2421492000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 54409
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 49.20 Вантажний залiзничний траспорт, 49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення, 49.31 Пасажирський наземний трансорт мiського та примiського сполучення
10. Органи управління підприємства Державне територiально-галузеве об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» (далi –Залiзниця) створена вiдповiдно до Закону України «Про залiзничний транспорт», Цивiльного та Господарського кодексiв України i дiє як державне комерцiйне пiдприємство, засноване на державнiй власностi, яке входять до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України "Укрзалiзницi". Керiвництво Залiзницею здiйснює її начальник, який, за поданням Органу управлiння майном, призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України за контрактною формою трудового договору. Залiзниця самостiйно визначає структуру управлiння i встановлює штати. Структуру та штати апарату управлiння Залiзниця погоджує з Укрзалiзницею. Начальник Залiзницi самостiйно в межах своєї компетенцiї вирiшує питання дiяльностi Залiзницi, за винятком тих, що згiдно з чинним законодавством не вiдносяться до його компетенцiї. Начальник Залiзницi: - несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв; - несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського, податкового облiку та забезпечує фiксування фактiв здiйснення усiх господарських операцiй; - створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського, податкового облiку; - дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - розпоряджається коштами та майном за дозволом Органу управлiння майном вiдповiдно до чинного законодавства; - укладає угоди, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточнi, валютнi та iншi рахунки; - затверджує положення про дирекцiї, вiдособленi структурнi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - призначає на посаду i звiльняє з посади керiвникiв, заступникiв керiвникiв та головних бухгалтерiв служб, вiдособлених структурних пiдроздiлiв Залiзницi та iнших працiвникiв у вiдповiдностi до наказiв Укрзалiзницi та Залiзницi про номенклатуру посад; - в межах своєї компетенцiї видає накази, вказiвки та розпорядження, обов'язковi для всiх дирекцiй, вiдособлених структурних пiдроздiлiв, що входять до складу Залiзницi, а також затверджує плани їх виробничо-фiнансової дiяльностi. Орган управлiння майном не має права втручатись в оперативну i господарську дiяльнiсть Залiзницi, крiм випадкiв, передбачених законодавством України. Розподiл функцiй мiж заступниками начальника Залiзницi визначається начальником Залiзницi. З метою визначення головних напрямкiв i координацiї дiяльностi Залiзницi, поєднання iнтересiв дирекцiй, вiдособлених структурних пiдроздiлiв, що входять до її складу, вирiшення найважливiших питань її господарської дiяльностi створюється технiко-економiчна рада Залiзницi. Положення про технiко-економiчну раду та її склад затверджуються начальником Залiзницi. Рiшення технiко-економiчної ради проводяться в життя наказами начальника Залiзницi. Повноваження трудового колективу Залiзницi реалiзуються загальними зборами (конференцiєю) через його уповноваженi органи згiдно з чинним законодавством. Право укладання колективного договору вiд iменi власника надається начальнику Залiзницi, а вiд iменi трудового колективу - уповноваженому ним органу. На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2014 року № 200 "Про утворення публiчного акцiонерного товариства "Укрїнська залiзниця", наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 9 липня 2014 року № 301, наказу Укрзалiзницi вiд 14 липня 2014 року № 389-Ц/од, на залiзницi наказомi вiд 05 серпня 2014 року № 476/Н створена комiсiя з реорганiзацiї у зв'язку iз злиттям державного територiально-галузевого об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" зi змiнами вiд 02.06.2015 №112-Н. На пiдставi наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 24.03.2015 № 99 та наказу Залiзницi вiд 26.03.2015 № 174/ОС головою комiсiї з реорганiзацiї Державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» призначений – Тягульський Володимир Григорович. Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2015 № 246-р та наказу Залiзницi вiд 26.03.2015 №175/ОС виконуючим обов’язки начальника державного територiально-галузевого об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» призначений – Тягульський В. Г.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 322669
3) поточний рахунок 26007300602665
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку 322669
6) поточний рахунок 26007300602665
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезенням пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом Серiя АВ 416552 02.02.2010 Мiнiстерство транспорту та зв‘язку України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури Серiя АЕ 525587 26.01.2015 Державна архiтектурно- будiвельна iнспекцiя України 23.12.2019
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом Серiя ПСр 1057 20.02.2002 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами Серiя ПР 0039 06.02.1998 Нацiональна комiсiя з птань регулювання електро-енергетики України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
Технiчне обслуговування вогнегасникiв (водяних, водопiнних, порошкових, газових), вогнезахисне просочування (поверхневе). Серiя АГ 595690 01.11.2011 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис Термiн дiї необмежений.
Надання послуг, пов’язаних з охороною державної та iншої власностi, надання послуг з охорони громадян Серiя АВ 507579 29.03.2010 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
Митна брокерська дiяльнiсть Серiя АЕ № 523150 28.08.2014 Державна Фiскальна служба України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
Централiзоване водопостачання та водовiдведення Серiя АГ 500003 24.11.2010 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України 12.11.2015
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами пов‘язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до. курсового професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї Серiя АЕ 527317 03.10.2014 Мiнiстерство освiти i наукиУкраїни 08.07.2017
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв‘язку з ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв‘язку на територiй Сумської областi. Серiя АД 032795 22.06.2012 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України 27.08.2017
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на територiї Київської, Чернiгiвської, Сумської, Вiнницької, Житомирсь Серiя АЕ 269243 12.07.2013 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України 12.08.2018
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв‘язку з ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв‘язку на територiй м. Київ, Київської, Вiнн Серiя АГ 506533 30.11.2010 Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України 14.10.2015
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України «Про автомобiльний транспорт» Серiя АГ 504326 02.11.2010 Мiнiстерство транспорту та зв‘язку України Необмежена
Опис Термiн дiї необмежений.
Постачання теплової енергiї Серiя АВ № 613910 06.07.2012 Виконавчий орган Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя) 18.06.2017
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами Серiя АВ № 613909 06.07.2012 Виконавчий орган Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя) 18.06.2017
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлювальних джерел енергiї Серiя АВ № 613908 06.07.2012 Виконавчий орган Київської мiської ради (Київська мiська державна адмiнiстрацiя) 18.06.2017
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї Серiя АЕ № 285767 16.12.2013 Мiнiстерство освiти i науки України 27.06.2016
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Медична практика Серiя АГ № 597310 17.02.2012 Мiнiстерство охорони здоров’я України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв, багажу рiчковим, морським транспортом Серiя АВ № 600135 14.05.2012 Державна iнспекцiя України з безпеки на морському та рiчковому транспортi Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається кабiнетом мiнiстрiв України) в частинi: оцiнювання захищеностi iнформацiї; виявлення закладних пристроїв Серiя АВ № 611924 22.03.2012 Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
На право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями Серiя АЕ № 497347 04.08.2014 Головне управлiння Мiнiстерства доходiв i зборiв України у м. Києвi 30.07.2015
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова комiсiї з реорганiзацiї - в.о. начальника залiзницi
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тягульський Володимир Григорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1954
5. Освіта Вища. В 1976 роцi закiнчив Днiпропетровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту.
6. Стаж роботи (років) 43
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця"- директор (з iнфраструктури).
8. Опис Тягульський В.Г. - голова комiсiї з реорганiзацiї - в.о. начальника залiзницi має досвiд роботи на посадi з 26.03.2015 року. Призначений на посаду Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.2015 № 246-р.
Голова комiсiї з реорганiзацiї - в.о. начальника залiзницi Тягульський В.Г. здiйснює загальне керiвництво економiчною, фiнансовою, господарською дiяльнiстю, визначає основнi напрямки соцiально- економiчного розвитку, iнвестицiйну та кадрову полiтики на залiзницi, реструктуризацiї i удосконалення системи управлiння, здiйснює забезпечення охорони державної таємницi та мобiлiзацiйної готовностi на основi законiв України, актiв Президента, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнiстерства iнфраструктури та Укрзалiзницi.
Вiдповiдно до "Положення про Цивiльну оборону України" є начальником штабу цивiльної оборони Пiвденно-Захiдної залiзницi. Розпоряджається коштами та майном залiзницi вiдповiдно до чинного законодавства України, укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточнi та iншi рахунки, затверджує положення про структурнi та вiдокремленi пiдроздiли залiзницi, призначає та звiльнює їхнiх керiвникiв i спецiалiстiв вiдповiдно до порядку, встановленого законодавством України, Мiнiстерством iнфраструктури та Укрзалiзницi.
Посадова особа не обiймає будь-яку iншу посаду на iншому пiдприємствi.
Оплата працi посадових осiб емiтента виплачується згiдно встановлених посадових окладiв.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової осiби, в т.ч. за II квартал 2015 року вiдсутнi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Директор (з фiнансових та економiчних питань)
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горiлей Сергiй Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1955
5. Освіта Вища.В 1978 роцi закiнчив Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту.
6. Стаж роботи (років) 41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця" - заступник генерального директора.
8. Опис Горiлей С.В.- директор (з фiнансових та економiчних питань) Пiвденнно-Захiдної залiзницi має досвiд роботи на посадi - 9 рокiв.
Директор (з фiнансових та економiчних питань) Горiлей С.В. очолює поточне i перспективне прогнозування основних економiчних i фiнансових показникiв експлуатацiйної i господарської дiяльностi залiзницi, розробку i виконання заходiв по стабiлiзацiї фiнансового стану, удосконаленню систем i методiв господарського розрахунку вiдповiдно до умов ринкових вiдносин, контролює їх виконання.
Здiйснює контроль за грошовими надходженнями вiд вантажних, пасажирських перевезень, пiдсобно-допомiжної та iнших видiв господарської дiяльностi, за проведенням комплексного економiчного аналiзу i оцiнок результатiв фiнансово-господарської дiяльностi залiзницi, її вiдокремлених пiдроздiлiв.
Приймає участь в розробцi органiзацiйно-технiчних планiв соцiально-економiчного розвитку, програм реструктуризацiї залiзницi.
Має право пiдписувати податковi та бухгалтерськi звiти та iншi документи, пов’язанi з фiнансово-господарською дiяльнiстю залiзницi.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.
Посадова особа не обiймає будь-яку iншу посаду на iншому пiдприємствi.
Оплата працi посадових осiб емiтента виплачується згiдно встановлених посадових окладiв.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента, в т.ч. за II квартал 2015 року вiдсутнi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада Начальник фiнансово-економiчної служби Пiвденно-Захiдної залiзницi
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Василюк Iрина Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження 1959
5. Освіта Вища. Закiнчила Днiпропетровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту в 1985 роцi, Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту (магiстратура) в 2005 роцi.
6. Стаж роботи (років) 36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника Головного фiнансово-економiчного Управлiння - начальник казначейства Укрзалiзницi.
8. Опис Василюк I.А. здiйснює загальне керiвництво фiнансово - економiчною службою Пiвденно-Захiдної залiзницi. Досвiд роботи на посадi 9 рокiв.
Василюк I.А несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на службу обов'язкiв та задач, передбачених положенням про службу. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.
Посадова особа не обiймає будь-яку iншу посаду на iншому пiдприємствi.
Оплата працi посадових осiб емiтента виплачується згiдно встановлених посадових окладiв.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента, в т.ч. в II кварталi 2015 роцi вiдсутнi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI- Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33262696
4. Місцезнаходження 03680 Україна м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 362 90 84 (044) 362 90 84
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює аналiз, узагальнення та представлення медiа повiдомлень та рейтингiв щодо учасникiв фiнансового ринку України та iнше.
9. Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI- Рейтинг" здiйснює рейтингування (визначення та оновлення рейтингiв) Емiтенту згiдно укладеного договору.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 21672206
4. Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД № 034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 277 50 00 (044) 277 50 01
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" здiйснює органiзацiю та проведення засобами торгової системи аукцiону з продажу облiгацiй Емiтенту згiдно укладеного договору.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Експрес-Банк"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20531145
4. Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ, пр-т Повiтрофлотский,25
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534161, АВ № 53
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.06.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 406 28 67 (044) 406 28 67
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.Функцiї платiжного агента.
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Експрес-Банк" здiйснює вiд iменi Емiтента функцiї платiжного агента, згiдно вiдповiдного договору.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 3649978
4. Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ, вул. Червоноармiйська, 9/2
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 7
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 393 36 70 (044) 393 36 76
8. Вид діяльності Юр. особа, яка надає професiйнi послуги на ринку цiнних паперiв та спецiалiзується на визначенi кредитних рейтингiв (рейтингуваннi) та наданнi iнформацiйно-аналiтичних послуг, пов"язаних iз забеспеченням дiяльностi з визначення кредитних рейтингiв.
9. Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство" - здiйснює Присвоєння та Оновлення Кредитного рейтингу Емiтента i Кредитного рейтингу Боргового зобовязання за Нацiональною рейтинговою шкалою, згiдно укладеного договору.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Не передбачено
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 279 66 51 (044) 279 66 51
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює вiдриття та ведення рахунку в цiнних паперах Емiтента, обслуговування емiсiй цiнних паперiв у бездокументарнiй формi на пiдставi вiдповiдного договору.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма "Нюанс Аудит"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 3030348
4. Місцезнаходження 02066 Україна м. Київ Київський м. Київ пр-т Визволителiв, 3 оф. 7
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 2085
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 5165160 (044) 5361650
8. Вид діяльності Юр. особа, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.
9. Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма "Нюанс Аудит" здiйснює аудиторську перевiрку правильностi складання фiнансової звiтностi, визначення показникiв його фiнансового стану з метою висловлення власної професiйної думки аудитора стосовно повноти та вiдповiдностi вимогам чинного законодавства України фiнансової звiтностi Емiтента, згiдно укладеного договору.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.10.2012 №256/2/12 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 410000 Бездокументарні іменні 410000000.0 19 Вiдсотковий перiод - 91 день 38066532.0 09.11.2015
Опис Облiгацiї серiї F вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2012 роцi. Станом на 30.06.2015 року розмiщено облiгацiй в кiлькостi 401 800 шт. номiнальною вартiстю 401 800 000 грн. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення та модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому та внутрiшньому ринках, на удосконалення системи швiдкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
02.06.2015 року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення № 150602/00001 про переведення цiнних паперiв ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку.
Пiдставою є невиконання п. 5.28. правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.
16.12.2013 241/2/2013 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 50000 Бездокументарні іменні 50000000.0 18 Вiдсотковий перiод- 91 день. 4488000.0 23.12.2016
Опис Облiгацiї серiї G вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2014 роцi. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в II кварталi 2015 року не вiдбувалося.
16.12.2013 242/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 40000 Бездокументарні іменні 40000000.0 18 Вiдсотковий перiод - 91 день. 3590400.0 23.12.2016
Опис Облiгацiї серiї H вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2014 роцi. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в II кватралi 2015 року не вiдбувалося.
16.12.2013 243/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 30000 Бездокументарні іменні 30000000.0 18 Вiдсотковий перiод - 91 день. 26926800.0 23.12.2016
Опис Облiгацiї серiї I вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2014 роцi. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в II кварталi 2015 року не вiдбувалося.
16.12.2013 244/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 60000 Бездокументарні іменні 60000000.0 18 Вiдсотковий перiод - 91 день. 5385600.0 23.12.2016
Опис Облiгацiї серiї J вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2014 роцi. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в II кварталi 2015 року не вiдбувалося.
16.12.2013 245/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 50000 Бездокументарні іменні 50000000.0 18 Вiдсотковий перiод- 91 день. 6314000.0 09.01.2017
Опис Облiгацiї серiї K вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2014 роцi. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в II кварталi 2015 року не вiдбувалося.
16.12.2013 246/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 60000 Бездокументарні іменні 60000000.0 18 Вiдсотковий перiод - 91 день. 7576800.0 09.01.2017
Опис Облiгацiї серiї L вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2014 роцi. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в II кварталi 2015 роцi не вiдбувалося.
16.12.2013 247/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 30000 Бездокументарні іменні 30000000.0 18 Вiдсотковий перiод- 91 день. 3788400.0 09.01.2017
Опис Облiгацiї серiї M вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2014 роцi. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в II кварталi 2015 року не вiдбувалося.
29.10.2014 168/2/2014 - Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 350000 Документарні іменні 350000000 13.5 Вiдсотковий перiод - 91 день 0 11.12.2017
Опис Облiгацiї серiї N вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 29.10.2014 року.Спосiб розмiщення - вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi iнвестицiї (в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України); поповнення обiгових коштiв (в тому числi на рефiнансування заборгованостi).
Вiдсотки нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Станом на 30.06.2015 року облiгацiї серiї N не розмiщенi.
Фактiв лiстингу/делiстингу в II кв.2015 року не вiдбувалось.
При погашеннi (достроковому погашеннi) облiгацiй серiї N Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй, що iндексована вiдповiдно до коливання офiцiйного курсу Українська гривня/Долар США (який встановлений Нацiональним Банком України).
У випадку, якщо iндексована номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї нижче її номiнальної вартостi, виплачується номiнальна вартiсть такої облiгацiї .
29.10.2014 169/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 300000 Бездокументарні іменні 300000000 23.5 Вiдсотковий перiод - 91 день 35154000.0 06.11.2017
Опис Облiгацiї серiї О вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 29.10.2014 року. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2014 роцi. Мета емiсiї - на капiтальнi iнвестицiї (в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України); поповнення обiгових коштiв (в тому числi на рефiнансування заборгованостi).
Вiдсотки нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в II кв.2015 рку не вiдбувалось.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5986606 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Позика, дол. США 21.05.2013 1659688 9.5 21.05.2018
Довгостроковий кредит ,грн 29.07.2010 113797 20.75 28.07.2015
Довгостроковий кредит, дол. США 29.12.2011 504369 10.65 28.12.2014
Довгостроковий кредит,дол. США 25.06.2013 324687 12.0 24.06.2016
Довгостроковий кредит, дол. США 03.01.2014 201157 12.0 24.06.2016
Довгостроковий кредит, дол. США 03.01.2014 324227 12.0 02.01.2017
Довгостроковий кредит, дол. США 30.12.2011 1833590 10.65 22.12.2014
Довгостроковий кредит, дол. США 15.01.2014 105169 11.5 03.01.2016
Довгостроковий кредит, дол. США 08.11.2013 210338 10.0 15.10.2016
Довгостроковий кредит, дол. США 09.01.2014 649585 11.0 15.10.2016
Довгостроковий кредит, грн 26.09.2014 60000 19.0 30.08.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 1021800 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 1021800 X X
Облiгацiї Серiя F 14.12.2012 380000 19.0 09.11.2015
Облiгацiї Серiя I 11.02.2014 1000 18.0 23.12.2016
Облiгацiї Серiя I 16.07.2014 29000 18.0 23.12.2016
Облiгацiї Серiя G 15.07.2014 50000 18.0 23.12.2016
Облiгацiї Серiя H 16.07.2014 40000 18.0 23.12.2016
Облiгацiї Серiя J 16.07.2014 60000 18.0 23.12.2016
Облiгацiї Серiя K 17.07.2014 50000 18.0 09.01.2017
Облiгацiї Серiя L 17.07.2014 60000 18.0 09.01.2017
Облiгацiї Серiя M 23.07.2014 30000 18.0 09.01.2017
Облiгацiї Серiя F 27.08.2014 21800 19.0 09.11.2015
Облiгацiї Серiя О 24.11.2014 300000 23.5 06.11.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 92681 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 11375651 X X
Усього зобов'язань X 18476738 X X
Опис: Емiтент не має зобов'язань: - за iпотечними цiнними паперами за вiдсутностi випуску; - за вiдсутностi наявностi сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомостi; - за iншими цiнними паперами в т.ч. похiдними цiнними паперами за вiдсутностi випуску; - за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права за вiдсутностi iнвестицiй.
По довгостроковим кредитним лiнiям термiн дiї яких минув, ведеться робота по реструктуризацiї заборгованостi.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Тарифнi т-км 20 870,1 млн.т-км 4824354.0 75.2 20 870,1 млн.т-км 4824354.0 75.2
2 Пасажиро-км 6 545,8 млн. пас-км 1016153.0 15.8 6 545,8 млн. пас-км 1016153.0 15.8
3 Пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть - 577747.0 9 - 577747.0 9.0

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Фонд оплати працi 27.9
2 Вiдрахування на соцiальнi заходи 10.7
3 Матерiали 7.0
4 Паливо 10.9
5 Електроенергiя 17.1
6 Амортвiдрахування 13.6
7 Iншi 12.8

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 590
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20/1
Середня кількість працівників 54409
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01034 м. Київ, вул. Лисенка,6
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 24973 23902 0
первісна вартість 1001 48997 49460 0
накопичена амортизація 1002 -24024 -25558 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2332848 2064650 0
Основні засоби: 1010 19847167 19351373 0
первісна вартість 1011 2337171100 2337436303 0
знос 1012 -2317323933 -2318084930 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 10276 10276 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 56 42 0
Відстрочені податкові активи 1045 31408 31408 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 22246728 21481651 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1063419 796350 0
Виробничі запаси 1101 302796 535736 0
Незавершене виробництво 1102 85843 200643 0
Готова продукція 1103 100758 58843 0
Товари 1104 574022 1128 0
Поточні біологічні активи 1110 0 4 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 104074 76407 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

122272

130533

0
з бюджетом 1135 6584 55657 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 5976 5973 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 10424 73395 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23025 17537 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 988761 1309989 0
Готівка 1166 178 311 0
Рахунки в банках 1167 988283 1309139 0
Витрати майбутніх періодів 1170 2285131 2714187 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 180071 39522 0
Усього за розділом II 1195 4783761 5213581 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 27030489 26695232 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2421492 2421492 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4258511 4145271 0
Додатковий капітал 1410 573589 569035 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 992643 1082696 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 8246235 8218494 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 3374320 3404738 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 822902 1381737 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 1232 838 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 4198454 4787313 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2839674 3631984 0
за товари, роботи, послуги 1615 864108 1098430 0
за розрахунками з бюджетом 1620 99396 92681 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6215 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 72578 47169 0
за розрахунками з оплати праці 1630 148674 127684 0
за одержаними авансами 1635 283644 206394 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 8536479 6729082 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 169370 235492 0
Доходи майбутніх періодів 1665 1482113 1481139 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 89764 39370 0
Усього за розділом IІІ 1695 14585800 13689425 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 27030489 26695232 0

Примітки Найменування основних показникiв фiнансово - господарської дiяльностi Державного – територiально – галузевого об’єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" (тис. грн.) :
1.Усього активiв станом на 31 березня 2015 року – 28 107 297; станом на 30 червня 2015 року - 26 695 232 ;
2. Основнi засоби станом на 31 березня 2015 року -19 533 535; станом на 30 червня 2015 року - 19 351 373;
3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 березня 2015 року – 10 276; станом на 30 червня 2015 року – 10 276;
4. Запаси станом на 31 березня 2015 року – 725 221; станом на 30 червня 2015 року - 796 350;
5.Сумарна дебiторська заборгованiсть станом 31 березня 2015 року – 357 461; станом на 30 червня 2015 року - 353 529;
6. Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 березня 2015 року – 1 313 069; станом на 30 червня 2015 року - 1 309 989 ;
7. Нерозподiлений прибуток станом на 31 березня 2015 року – 1 092 928; станом на 30 червня 2015 року - 1 082 696;
8. Iнший додатковий капiтал станом на 31 березня 2015 року – 4 721 724; станом на 30 червня 2015 року - 4 714 306;
9. Статутний капiтал станом на 31 березня 2015 року – 2 421 492; станом на 30 червня 2015 року – 2 421 492;
10. Довгостроковi зобов'язання станом на 31 березня 2015 року – 5 304 206; станом на 30 червня 2015 року - 4 787 313;
11. Поточнi зобов'язання станом на 31 березня 2015 рокуу – 14 566 947; станом на 30 червня 2015 року - 13 689 425;
12. Чистий прибуток ( збиток ) за звiтний перiод станом на 31 березня 2015 року – 3 115; станом на 30 червня 2015 року - 15 013;
Нематерiальнi активи, по яких iснує обмеження права власностi станом на 31 березня 2015 року – 24 572 тис.грн.; станом на 30 червня 2015 року - 23 902;
Нематерiальних активiв, переданих в заставу в II кварталi 2015 року не було. За рахунок цiльового фiнансування нiяких находжень нематерiальних активiв не було. Переоцiнки нематерiальних активiв за звiтний перiод ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" не проводило. Основнi засоби, по яких iснує обмеження права власностi станом на 30.06.2015 – 19 533 535 тис.грн. Основних засобiв, переданих в заставу або виключених з експлуатацiї з метою продажу за звiтний перiод не було. Основних засобiв, якi тимчасово не використовуються ( консервацiя, реконструкцiя ) немає. Термiн та умови користування основними засобами ( за основними групами ) встановленi вiдповiдно до облiкової полiтики ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами не складась.
Керівник С.В. Горiлей
Головний бухгалтер I.А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6418254 4663912
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4653300 ) ( 4173517 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1764954

490395
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 303119 307761
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 105761 ) ( 132068 )
Витрати на збут 2150 ( 728 ) ( 803 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1375795 ) ( 453086 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

585789

212199
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 23
Інші доходи 2240 14567 28513
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 579014 ) ( 234115 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 6329 ) ( 3970 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

15013

2650
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 2631
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

15013

5281
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 91015 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 2381 196
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 93396 196
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 93396 196
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 108409 5477

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1436422 1253039
Витрати на оплату праці 2505 1371734 1405533
Відрахування на соціальні заходи 2510 523908 540020
Амортизація 2515 648723 551503
Інші операційні витрати 2520 2046818 956278
Разом 2550 6027605 4706373

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансовий результат дiяльностi Державного – територiально – галузевого об’єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за I пiврiччя 2015 року - це повно та справедливо вiдображенi доходи, а вiдповiдно по видам доходiв - достовiрно вiдображенi витрати. Як результат дiяльностi Залiзницi - чистий прибуток в сумi 15 013 тис.грн.
Керівник С.В. Горiлей
Головний бухгалтер I.А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом не складався.
Керівник С.В. Горiлей
Головний бухгалтер I.А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не складався.
Керівник С.В. Горiлей
Головний бухгалтер I.А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Звiт про власний капiтал за II квартал 2015 року не складався.
Керівник С.В. Горiлей
Головний бухгалтер I.А. Василюк