Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор (з фiнансових та економiчних питань)       Горiлей С.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 02.06.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця»
2. Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3. Місцезнаходження
01034, м. Київ, вул. Лисенка,6
4. Код за ЄДРПОУ
04713033
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 465-44-10 (044) 465-41-07
6. Електронна поштова адреса
pzz@sw.uz.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.06.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 103 (2107) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 04.06.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.swrailway.gov.ua в мережі Інтернет 04.06.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 делістинг ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.06.2015 Облігація підприємства відсоткова 410000000 410000 16.93 30.10.2012 256/2/12 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Облігація підприємства відсоткова документарна іменна
Зміст інформації:
Листом ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 02.06.2015 р. № 0352-10 було повiдомлено, що 02.06.2015 року ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення № 150602/00001 про переведення цiнних паперiв ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку.
Пiдставою є невиконання п. 5.28. правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.
Рiшення набуває чинностi 03 червня 2015 року.
Номiнальна вартiсть облiгацiй – 1 000 (одна тисяча) гривень, кiлькiсть – 410 000 (чотириста десять тисяч) штук.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру випуску цiнних паперiв серiї F, складає 100%.
Випуск облiгацiй серiї F зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 30 жовтня 2012 року № 256/2/12, дата видачi свiдоцтва 17 грудня 2012 року.
Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою, у бездокументарнiй формi iснування