Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Заступник начальника Пiвденно-Захiдної залiзницi з економiчних питань       С.В. Горiлей
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3. Код за ЄДРПОУ
04713033
4. Місцезнаходження
01034, м. Київ, вул. Лисенка,6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 465-44-10 (044) 465-41-07

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.swrailway.gov.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Пояснення про вiдсутнiсть iнформацiї згiдно змiсту:
п.3 Пiвденно-Захiдна залiзниця протягом звiтного перiоду не брала участi в створеннi юридичних осiб.
п.4 Пiвденно-Захiдна залiзниця не є акцiонерним товариством, тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається.
п.7 Акцiї, , iншi цiннi папери або похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.
п.9 Конвертацiя цiнних паперiв не вiдбувалась.
п.10 Замiни управителя не було.
п.11 Керуючий iпотекою вiдсутнiй.
п.12-15 Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались, будь-яких змiн в iпотецi не вiдбувалось в зв'язку з її вiдсутнiстю.
п.17 Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не складалась.
п.18 Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО № 007909
3. Дата проведення державної реєстрації 29.12.1997
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 2421493000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 57409
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 49.20 Вантажний залiзничний траспорт, 49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення, 49.31 Пасажирський наземний трансорт мiського та примiського сполучення
10. Органи управління підприємства Державне територiально-галузеве об’єднання «Пiвденно-Захiдна залiзниця» (далi –Залiзниця) створена вiдповiдно до Закону України «Про залiзничний транспорт», Цивiльного та Господарського кодексiв України i дiє як державне комерцiйне пiдприємство, засноване на державнiй власностi, яке входять до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України i пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України "Укрзалiзницi". Керiвництво Залiзницею здiйснює її начальник, який, за поданням Органу управлiння майном, призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України за контрактною формою трудового договору. Залiзниця самостiйно визначає структуру управлiння i встановлює штати. Структуру та штати апарату управлiння Залiзниця погоджує з Укрзалiзницею. Начальник Залiзницi самостiйно в межах своєї компетенцiї вирiшує питання дiяльностi Залiзницi, за винятком тих, що згiдно з чинним законодавством не вiдносяться до його компетенцiї. Начальник Залiзницi: - несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв; - несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського, податкового облiку та забезпечує фiксування фактiв здiйснення усiх господарських операцiй; - створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського, податкового облiку; - дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - розпоряджається коштами та майном за дозволом Органу управлiння майном вiдповiдно до чинного законодавства; - укладає угоди, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточнi, валютнi та iншi рахунки; - затверджує положення про дирекцiї, вiдособленi структурнi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - призначає на посаду i звiльняє з посади керiвникiв, заступникiв керiвникiв та головних бухгалтерiв служб, вiдособлених структурних пiдроздiлiв Залiзницi та iнших працiвникiв у вiдповiдностi до наказiв Укрзалiзницi та Залiзницi про номенклатуру посад; - в межах своєї компетенцiї видає накази, вказiвки та розпорядження, обов'язковi для всiх дирекцiй, вiдособлених структурних пiдроздiлiв, що входять до складу Залiзницi, а також затверджує плани їх виробничо-фiнансової дiяльностi. Орган управлiння майном не має права втручатись в оперативну i господарську дiяльнiсть Залiзницi, крiм випадкiв, передбачених законодавством України. Розподiл функцiй мiж заступниками начальника Залiзницi визначається начальником Залiзницi. З метою визначення головних напрямкiв i координацiї дiяльностi Залiзницi, поєднання iнтересiв дирекцiй, вiдособлених структурних пiдроздiлiв, що входять до її складу, вирiшення найважливiших питань її господарської дiяльностi створюється технiко-економiчна рада Залiзницi. Положення про технiко-економiчну раду та її склад затверджуються начальником Залiзницi. Рiшення технiко-економiчної ради проводяться в життя наказами начальника Залiзницi. Повноваження трудового колективу Залiзницi реалiзуються загальними зборами (конференцiєю) через його уповноваженi органи згiдно з чинним законодавством. Право укладання колективного договору вiд iменi власника надається начальнику Залiзницi, а вiд iменi трудового колективу - уповноваженому ним органу.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АБ "Експрес-Банк"
2) МФО банку 322959
3) поточний рахунок 26002001504
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АБ "Експрес-Банк"
5) МФО банку 322959
6) поточний рахунок 26002001504
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезенням пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом 416552 02.02.2010 Мiнiстерство транспорту та зв‘язку України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури 490414 04.12.2009 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України 01.12.2014
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом ПСр 1057 20.02.2002 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами 0039 06.02.1998 Нацiональна комiсiя з питань регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
Технiчне обслуговування вогнегасникiв (водяних, водопiнних, порошкових, газових), вогнезахисне просочування (поверхневе) 595690 01.11.2011 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис Лiцензiя видана на необмежений термiн.
Надання послуг, пов’язаних з охороною державної та iншої власностi, надання послуг з охорони громадян 507579 29.03.2010 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена
Опис Лiцензiя видана безстроково.
Впровадження голографiчних захисних елементiв, з наданням права проведення господарської дiяльностi з впровадження голографiчних захисних елементiв якi призначенi для державних потреб та (або) створенi на замовлення ( для використання) державних органiв 501723 08.06.2010 Служба безпеки України 09.06.2015
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Посередницька дiяльнiсть митного брокера 481504 04.09.2009 Державна митна служба України 27.08.2014
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Централiзоване водопостачання та водовiдведення 500003 24.11.2010 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України 12.11.2015
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами пов‘язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї 328534 02.07.2007 Мiнiстерство освiти i наукиУкраїни 19.10.2014
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв‘язку з ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв‘язку на територiй Сумської областi. 032795 28.08.2012 Нацiональна комiсiя з питань врегулювання зв'язку України 27.08.2017
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв’язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку 269243 13.08.2013 Нацiональна комiсiя з питань руегулювання зв'язку України 12.08.2018
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв‘язку з ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв‘язку на територiй м.Київ, Київської, Вiнниц 506533 30.11.2010 Нацiональна комiсiя з питань руегулювання зв'язку України 14.10.2015
Опис Очiкується отримання нової лiцензiї по закiнченню термiну дiї.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до до видiв робiт, визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт" 504326 02.11.2010 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис Лiцензiя видана на необмежений термiн.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Начальник Пiвденно-Захiдної залiзницi
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривопiшин Олексiй Мефодiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 830847 04.06.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження 1955
5. Освіта Вища. В 1984 роцi закiнчив Харкiвський iнститут залiзничного транспорту.
6. Стаж керівної роботи (років) 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Український центр по обслуговуванню пасажирiв на залiзничному транспортi України"-директор.
8. Опис Кривопiшин О.М.- керiвник Пiвденнно-Захiдної залiзницi має вищу освiту, в 1984 роцi закiнчив Харкiвський iнститут залiзничного транспорту.
Досвiд роботи напосадi 11 рокiв.
Начальник Залiзницi Кривопiшин О.М. здiйснює загальне керiвництво економiчною, фiнансовою, господарською дiяльнiстю, визначає основнi напрямки соцiально- економiчного розвитку, iнвестицiйну та кадрову полiтики на залiзницi, реструктуризацiї i удосконалення системи управлiння, здiйснює забезпечення охорони державної таємницi та мобiлiзацiйної готовностi на основi законiв України, актiв Президента, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнiстерства iнфраструктури та Укрзалiзницi.
Вiдповiдно до "Положення про Цивiльну оборону України" є начальником цивiльної оборони Пiвденно-Захiдної залiзницi. Розпоряджається коштами та майном залiзницi вiдповiдно до чинного законодавства, укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточнi та iншi рахунки, затверджує положення про структурнi та вiдокремленi пiдроздiли залiзницi, призначає та звiльнює їхнiх керiвникiв i спецiалiстiв вiдповiдно до порядку, встановленого законодавством України, Мiнiстерством iнфраструктури та Укрзалiзницi.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає будь-яку iншу посаду на iншому пiдприємствi.
Оплата працi посадових осiб емiтента виплачується згiдно встановлених посадових окладiв. Iнша винагорода протягом I кв. 2014 року не виплачувалась.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента, в т.ч. за I кв. 2014 року вiдсутнi.
1. Посада Заступник начальника Пiвденно - Захiдної залiзницi з економiчних питань
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горiлей Сергiй Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МК 538816 25.09.1997 Комiнтернiвським РВХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi
4. Рік народження 1955
5. Освіта Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту в 1978р.
6. Стаж керівної роботи (років) 30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України "Укрзалiзниця" - заступник генерального директора.
8. Опис Горiлей С.В.- заступник начальника Пiвденнно-Захiдної залiзницi з економiчних питань має вищу освiту, в 1978 роцi закiнчив Харкiвський iнститут залiзничного транспорту.
Досвiд роботи на посадi - 8 рокiв.
Заступник начальника залiзницi з економiчних питань Горiлей С.В. очолює економiчну i фiнансову роботу на залiзницi, в тому числi поточне i перспективне прогнозування основних економiчних i фiнансових показникiв експлуатацiйної i господарської дiяльностi залiзницi, розробку i виконання заходiв по стабiлiзацiї фiнансового стану, удосконаленню систем i методiв господарського розрахунку вiдповiдно до умов ринкових вiдносин, контролює їх виконання.
Здiйснює контроль за дотриманням на залiзницi планової та фiнансової дисциплiни, над грошовими надходженнями вiд вантажних, пасажирських перевезень, пiдсобно-допомiжної та iнших видiв господарської дiяльностi, за проведенням комплексного економiчного аналiзу i оцiнок результатiв фiнансово-господарської дiяльностi залiзницi, її вiдокремлених пiдроздiлiв.
Приймає участь в розробцi органiзацiйно-технiчних планiв соцiально-економiчного розвитку, програм реструктуризацiї залiзницi.
Має право пiдписувати податковi та бухгалтерськi звiти та iншi документи, пов’язанi з фiнансово-господарською дiяльнiстю залiзницi.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає будь-яку iншу посаду на iншому пiдприємствi.
Оплата працi посадових осiб емiтента виплачується згiдно встановлених посадових окладiв. Iнша винагорода протягом I кв. 2014 року не виплачувалась.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента, в т.ч. за I кв.2014 року вiдсутнi.
1. Посада Начальник фiнансово-економiчної служби Пiвденно-Захiдної залiзницi
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Василюк Iрина Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА 342559 09.10.1996 Козятинським РВ УМВС України в Вiнницькiй обл.
4. Рік народження 1959
5. Освіта Вища. Закiнчила Днiпропетровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту в 1985 роцi, Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту (магiстратура) в 2005 роцi.
6. Стаж керівної роботи (років) 23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника Головного фiнансово-економiчного Управлiння - начальник казначейства Укрзалiзницi.
8. Опис Василюк I.А. здiйснює загальне керiвництво фiнансово - економiчною службою Пiвденно-Захiдної залiзницi.
Досвiд роботи на посадi 8 рокiв.
Василюк I.А несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на службу обов'язкiв та задач, передбачених положенням про службу. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає будь-яку iншу посаду на iншому пiдприємствi.
Оплата працi посадових осiб емiтента виплачується згiдно встановлених посадових окладiв, iнша винагорода протягом I кв. 2014 року не виплачувалась.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб емiтента, в т.ч. в I кв. 2014 роцi вiдсутнi.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI- Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33262696
4. Місцезнаходження 03680 Україна м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 362 90 84 (044) 362 90 84
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює аналiз, узагальнення та представлення медiа повiдомлень та рейтингiв щодо учасникiв фiнансового ринку України та iнше.
9. Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство "IВI- Рейтинг" здiйснює рейтингування (визначення та оновлення рейтингiв) Емiтенту згiдно укладеного договору.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма "Нюанс аудит"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 3030348
4. Місцезнаходження 02660 Україна м. Київ, пр-т Визволителiв, 3 оф. 7
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 6646/8
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2008
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 5165160 (044) 5165160
8. Вид діяльності Юр. особа, яка надає аудиторськi послуги емiтенту.
9. Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма "Нюанс аудит" здiйснює аудиторську перевiрку правильностi складання фiнансової звiтностi, визначення показникiв його фiнансового стану з метою висловлення власної професiйної думки аудитора стосовно повноти та вiдповiдностi вимогам чинного законодавства України фiнансової звiтностi Емiтента, згiдно укладеного договору.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 21672206
4. Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД № 034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 277 50 00 (044) 277 50 01
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" здiйснює органiзацiю та проведення засобами торгової системи аукцiону з продажу облiгацiй Емiтенту згiдно укладеного договору.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 09807750
4. Місцезнаходження 61001 Україна, м. Харкiв пр. Московський, 60
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 507199
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.01.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 537 49 25 (044) 537 49 25
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтiнг). Органiзацiєю ємiсiї цiнних паперiв
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" здiйснює обслуговування обiгу облiгацiй Емiтента, виконує функцiї керуючого рахунком у цiнних паперах в Депозитарiї, згiдно укладеного договору.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Експрес-Банк"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 200531145
4. Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ, пр-т Повiтрофлотский,25
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534161, АВ № 53
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.06.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 406 28 67 (044) 406 28 67
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.Фунцiї платiжного агента.
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Експрес-Банк" здiйснює вiд iменi Емiтента функцiї платiжного агента, згiдно вiдповiдного договору.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36049978
4. Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ, вул. Червоноармiйська, 9/2
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 7
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 393 36 70 (044) 393 36 76
8. Вид діяльності Юр. особа, яка надає професiйнi послуги на ринку цiнних паперiв та спецiалiзується на визначенi кредитних рейтингiв (рейтингуваннi) та наданнi iнформацiйно-аналiтичних послуг, пов"язаних iз забеспеченням дiяльностi з визначення кредитних рейтингiв.
9. Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство" - здiйснює Присвоєння та Оновлення Кредитного рейтингу Емiтента i Кредитного рейтингу Боргового зобовязання за Нацiональною рейтинговою шкалою, згiдно укладеного договору.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київський м. Київ вул.Б. Гринченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 279 66 51 (044) 279 66 51
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює вiдриття та ведення рахунку в цiнних паперах Емiтента, обслуговування емiсiй цiнних паперiв у бездокументарнiй формi на пiдставi вiдповiдного договору.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аваль-Брок"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 19497799
4. Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ, вул. Предславинська,28
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 493497
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.11.2009
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 594 10 90 (044) 594 10 94
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг).
9. Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аваль-Брок" здiйснює дiї щодо органiзацiї випуску та розмiщення цiнних паперiв Емiтента на первинному ринку (андеррайтинг) згiдно укладеного договору.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа Перспектива"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 33718227
4. Місцезнаходження 49000 Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 483591
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
7. Міжміський код та телефон/факс (056)373-95-94 (056)373-97-84
8. Вид діяльності Юр. особа, що здiйснює дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа Перспектива" органiзовує первинне розмiщення облiгацiй Емiтента, згiдно укладеного договору.
1. Найменування Спiльне пiдприємство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Драгон Капiтал"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 30965875
4. Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ, вул. Саксаганського, 36 Д
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 185219
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 490-71-20 (044) 490-71-21
8. Вид діяльності Юр.особа, що здiйснює професiйну дiяльнiстьна фондовому ринку- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
9. Опис Спiльне пiдприємство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Драгон Капiтал" здiйснює органiзацiю публiчного розмiщення цiнних паперiв Емiтента (спiвандеррайтинг), згiдно укладеного договору з андеррайтером.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 14305909
4. Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ, вул. Лєскова, буд.9/факт.адр.: вул. Мечнiкова, б/2
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 185052
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044)495-42-04, 495-42-05 (044) 495-40-61
8. Вид діяльності Юр.особа, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює органiзацiю публiчного розмiщення цiнних паперiв Емiтента (спiвандеррайтинг), згiдно укладеного договору з андеррайтером.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20.10.2011 №157/2/11 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 300000 Бездокументарні іменні 300000000.0 14.5 Вiдсотковий перiод - 91 день 10845000.0 29.10.2014
Опис Облiгацiї серiї С вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування.Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2011 роцi. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на оновлення та модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому та внутрiшньому ринках, на удосконалення системи швiдкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день. Фактiв лiстингу/делiстингу в I кв. 2014 року не вiдбувалося.
25.10.2012 №256/2/12 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 410000 Бездокументарні іменні 410000000.0 19 Вiдсотковий перiод- 91 день. 19421700.0 09.11.2015
Опис Облiгацiї серiї F вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2012 роцi. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення та модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому та внутрiшньому ринках, на удосконалення системи швiдкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в I кв. 2014 року не вiдбувалося.
16.12.2013 241/2/2013-Т Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 50000 Бездокументарні іменні 50000000.0 18 Вiдсотковий перiод- 91 день. 0.0 23.12.2016
Опис Облiгацiї серiї G вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в I кв. 2014 року не вiдбувалося.
16.12.2013 242/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 40000 Бездокументарні іменні 40000000.0 18 Вiдсотковий перiод - 91 день. 0.0 23.12.2016
Опис Облiгацiї серiї H вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день. Фактiв лiстингу/делiстингу в I кв. 2014 року не вiдбувалося.
16.12.2013 243/2/2013- Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 30000 Бездокументарні іменні 30000000.0 18 Вiдсотковий перiод - 91 день. 44880.0 23.12.2016
Опис Облiгацiї серiї I вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Облiгацiї в кiлькостi 29 000 шт. знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Розмiщено облiгацiй в кiлькостi 1000 шт. номiнальною вартiстю 1 000 грн. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в I кв. 2014 року не вiдбувалося.
16.12.2013 244/2/2013 - Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 60000 Бездокументарні іменні 60000000.0 18 Вiдсотковий перiод - 91 день. 0.0 23.12.2016
Опис Облiгацiї серiї J вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день. Фактiв лiстингу/делiстингу в I кв.2014 роцi не вiдбувалося.
16.12.2013 245/2/2013 - Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 50000 Бездокументарні іменні 50000000.0 18 Вiдсотковий перiод- 91 день. 0.0 09.01.2017
Опис Облiгацiї серiї K вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в I кв. 2014 року не вiдбувалося.
16.12.2013 246/2/2013 - Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 60000 Бездокументарні іменні 60000000.0 18 Вiдсотковий перiод - 91 день. 0.0 09.01.2017
Опис Облiгацiї серiї L вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16.12.2013 року. Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Спосiб розмiщення вiдкритий. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в I кв. 2014 року не вiдбувалося.
16.12.2013 247/2/2013 - Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.0 30000 Бездокументарні іменні 30000000.0 18 Вiдсотковий перiод- 91 день. 0.0 09.01.2017
Опис Облiгацiї серiї M вiдсотковi, iменнi, забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування. Облiгацiї розмiщенi на внутрiшньому ринку в 2013 роцi.Спосiб розмiщення вiдкритий.Знаходяться на стадiї укладання договорiв з першими власниками. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв.
Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Кожен вiдсотковий перiод складає 91 (дев'яносто один) календарний день.
Фактiв лiстингу/делiстингу в I кв. 2014 роцi не вiдбувалося.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 4129241 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
ПАТ "Альфа-Банк" 08.11.2013 109642 10.0 15.10.2016
ПАТ "Дочiрнй банк Сбербанку Росiї" 25.06.2013 169248.57 12.0 24.06.2016
Шортлайн ПI-ЕЛ-СI (позика) 21.05.2013 865139.5 9.5 21.05.2018
ПАТ "Таскомбанк" 23.01.2013 54820.97 11.5 03.01.2016
ПАТ "ВТБ Банк" 15.01.2014 32350 19.5 29.04.2014
ПАТ "Дочiрнй банк Сбербанку Росiї" 29.12.2011 273865 10.65 28.12.2014
ПАТ "Дочiрнй банк Сбербанку Росiї" 29.07.2010 236000 16.5 25.07.2014
ПАТ "ВТБ Банк" 07.02.2014 601096.5 6.964 29.12.2016
ПАТ Промiнвестбанк 30.12.2011 999607.25 10.65 22.12.2014
ПАТ "ВБР" 14.01.2014 25000 19 08.05.2014
ПАТ "ВБР" 14.01.2014 40000 19 30.04.2014
ПАТ "ВБР" 14.01.2014 40000 19 08.05.2014
ПАТ "ВБР" 06.02.2014 70000 25 14.04.2014
ПАТ "Альфа-Банк" 09.11.2014 338606.5 11 15.10.2016
ПАТ "Дочiрнй банк Сбербанку Росiї" 03.01.2014 273865 12 02.01.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 711000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 10217 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 14944180 X X
Усього зобов'язань X 14954398 X X
Опис: Емiтент не має зобов'язань: - за iпотечними цiнними паперами за вiдсутностi випуску; - за вiдсутностi наявностi сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомостi; - за iншими цiнними паперами в т.ч. похiдними цiнними паперами за вiдсутностi випуску; - за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права за вiдсутностi iнвестицiй.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Тарифнi т-км 10 595,97 млн. т-км 1776401.0 75.9 10 595,97 млн. т-км 1776401.0 75.9
2 Пасажиро-км 2 955,9 млн. пас-км 340685.0 14.6 2 955,9 млн. пас-км 340685.0 14.6
3 Пiдсобно-допомiжна дiяльнiсть - 221444.0 9.5 - 221444.0 9.5

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Фонд оплати працi 31.3
2 Вiдрахування на соцiальнi заходи 11.9
3 Матерiали 11.1
4 Паливо та електроенергiя 22.3
5 Амортвiдрахування 12.8
6 Iншi 10.8

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 590
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20/1
Середня кількість працівників 57409
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01034 м. Київ, вул. Лисенка,6
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 26356 25467 0
первісна вартість 1001 52258 52260 0
накопичена амортизація 1002 -25902 -26793 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4956778 4990003 0
Основні засоби: 1010 15681410 15417283 0
первісна вартість 1011 1428942257 1428953025 0
знос 1012 -1413260847 -1413535742 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 10276 10276 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 5320 9427 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 20680140 20452456 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 698874 717394 0
Виробничі запаси 1101 489808 398298 0
Незавершене виробництво 1102 50759 107060 0
Готова продукція 1103 157251 208853 0
Товари 1104 1056 3183 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 111470 116166 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

238670

452762

0
з бюджетом 1135 39390 21974 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 6286 6287 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 10626 32961 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16640 17380 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 67856 737359 0
Готівка 1166 109 110 0
Рахунки в банках 1167 67413 736874 0
Витрати майбутніх періодів 1170 3404 758855 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 54534 45908 0
Усього за розділом II 1195 1241464 2900759 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 21921604 23353215 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2421493 2421493 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 2803176 2740267 0
Додатковий капітал 1410 534644 544232 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 920200 945755 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 6679514 6651748 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 11612 10217 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 874739 2412419 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 957497 958497 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 1475223 1474575 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3319072 4855709 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 257200 207350 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1593500 1927302 0
за товари, роботи, послуги 1615 733518 368336 0
за розрахунками з бюджетом 1620 48638 58337 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 7188 5 0
за розрахунками зі страхування 1625 78681 81137 0
за розрахунками з оплати праці 1630 154480 158255 0
за одержаними авансами 1635 175898 136651 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 8485091 8517363 0
за страховою діяльністю 1650 263337 260640 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 10233 11856 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 122444 118533 0
Усього за розділом IІІ 1695 11923018 11845758 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 21921604 23353215 0

Примітки Найменування основних показникiв фiнансово - господарської дiяльностi ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" (тис. грн.) :
1.Усього активiв станом на 31 грудня 2013 року - 21 921604, станом на 31 березня 2014 року - 23 353 215;
2. Основнi засоби станом на 31 грудня 2013 року - 15 681 410, станом на 31 березня 2014 року -15 417 283 ;
3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2013 року - 10 276, станом на 31 березня 2014 року - 10 276;
4. Запаси станом на 31 грудня 2013 року - 698 874, станом на 31 березня 2014 року - 717 394;
5.Сумарна дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2013 року - 416 796, станом на 31 березня 2014 року - 641 243;
6. Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2013 року - 67 856, станом на 31 березня 2014 року - 737 359;
7. Нерозподiлений прибуток станом на 31 грудня 2013 року - 920 200, станом на 31 березня 2014 року - 945 755;
8. Iнший додатковий капiтал станом на 31 грудня 2013 року - 3 337 820, станом на 31 березня 2014 року - 3 284 499;
9. Статутний капiтал станом на 31 грудня 2013 року - 2 421 493, станом на 31 березня 2014 року - 2 421 493;
10. Довгостроковi зобов'язання станом на 31 березня 2014 року - 3 319 072, станом на 31 березня 2014 року - 4 855 709;
11. Поточнi зобов'язання станом на 31 грудня 2013 року - 11 923 018, станом на 31 березня 2014 року - 11 845 758;
12. Чистий прибуток ( збиток ) за звiтний ерiод станом на 31 грудня 2013 року - 66 074, станом на 31 березня 2014 року - 1 940;
Нематерiальнi активи, по яких iснує обмеження права власностi станом на 31.12.2013 - 26 356, станом на 31.03.2014 - 25467.
Нематерiальних активiв, переданих в заставу в I кв.2014 роцi не було. За рахунок цiльового фiнансування нiяких находжень нематерiальних активiв не було. Переоцiнки нематерiальних активiв за звiтний перiод ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" не проводило. Основнi засоби, по яких iснує обмеження права власностi станом на 31.12.2013 - 15 681 410 тис.грн. В I кв.2014 роцi не було проведено переоцiнку основних засобiв. Основних засобiв, переданих в заставу або виключених з експлуатацiї з метою продажу за звiтний перiод не було. Основних засобiв, якi тимчасово не використовуються ( консервацiя, реконструкцiя ) немає. Термiн та умови користування основними засобами ( за основними групами ) встановленi вiдповiдно до облiкової полiтики ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами не складась.
Керівник С.В. Горiлей
Головний бухгалтер I.А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2338530 2178306
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2090825 ) ( 1952423 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

247705

225883
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 208541 67462
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 70541 ) ( 67954 )
Витрати на збут 2150 ( 426 ) ( 444 )
Інші операційні витрати 2180 ( 307129 ) ( 122376 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

78150

102571
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 23 0
Інші доходи 2240 17221 50594
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 93970 ) ( 137840 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 879 ) ( 5534 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

545

9791
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1395 -8493
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1940

1298
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 19 32
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 19 32
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 19 32
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1959 1330

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 693295 635905
Витрати на оплату праці 2505 701288 701349
Відрахування на соціальні заходи 2510 269203 268705
Амортизація 2515 279257 295646
Інші операційні витрати 2520 558972 219107
Разом 2550 2502015 2120712

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансовий результат дiяльностi ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за I кв.2014 року - це повно та справедливо вiдображенi доходи, а вiдповiдно по видам доходiв - достовiрно вiдображенi витрати. Як результат дiяльностi ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" - чистий прибуток в сумi 1940 тис.грн.
Керівник С.В.Горiлей
Головний бухгалтер I.А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом не складався.
Керівник С. В. Горiлей
Головний бухгалтер I. А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв за не прямим методом за I кв. 2014 року не складався.
Керівник С. В. Горiлей
Головний бухгалтер I. А. Василюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Пiвденно-Захiдна залiзниця" за ЄДРПОУ 04713033
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Звiт про власний капiтал за I кв. 2014 року не складався.
Керівник С.В. Горiлей
Головний бухгалтер I.А. Василюк